میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در15 آوریل 2015 ساعت 12:56 ق.ظ سرویس:مطلب شما 10 دیدگاه 2,531 بازدید

آيا «فساد» جامعه پزشكي تنها «درحاشيه» است؟

11129206_910411562314499_73آيا «فساد» جامعه پزشكي تنها «درحاشيه» است؟

ناهيد حامدپور: پخش سريال تلوزيوني «در حاشيه» ساخته مهران مديري حواشي زيادي حداقل در جامعه پزشكي كشور ايجاد كرده است. در اين مقال چند اظهار نظر از موافقان و مخالفان فساد گسترده در بين پزشكان را آورده و قضاوت را به شما مخاطبان مي سپاريم.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﺳت! ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪﻡ، ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏«ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ» ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ‏«ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ » ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ‏» ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ‏«ﻓﺴﺎﺩ ﭘﺰﺷﮑﯽ» ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏«ﺣﺎﺷﯿﻪ» ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ [رسمي] ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ‏«ﺍﻟﻒ» ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ‏«ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ‏.»
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺯﺍﻟﯽ، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏«ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ‏» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺯﺍﻟﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏«ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺎﺳﺪ » ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ۱۰۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﮑﺎﻑ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻭ ‏«ﻋﻤﻖ ﻓﺴﺎﺩ‏» ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺭﺍ ‏«ﮐﺎﺳﺐﻣﺴﻠﮏ» ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .
ﺷﺮﯾﻔﯽﻣﻘﺪﻡ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﺪ: ‏«ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﺥ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺑﭽﺮﺧد.»
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻥﻗﺪﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮﻁ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺷﻮﺩ .


10 نظر

 1. آهو دشتی گفت:

  0

  0

  در فرهنگ ایرانی اطباء به طور سنتی از احترام و اعبتار بسیار بالایی برخوردار بوده و هستند.همین مساله باعث شده فراموش کنیم که آنها نیز انسانند و می توانند مثل بقیه خوب یا بد باشند.همانطور که بقال بد ،بنای بد،معلم بد،کارگر بد،روحانی بد،رئیس جمهور بد،دولت بد،قاضی بد،راننده بد و هزاران هزار انسان از اقشار مختلف می توانند بد باشند پزشک بد هم می تواند باشد.

  • عبدالرضا گفت:

   0

   0

   چه عجب به هرحال حرف خوب هم ازشمادیده شد!!!
   بازم جای امیدواری است….

  • آهو دشتی گفت:

   0

   0

   بله…همه ما به دولت تدبیر و امید امیدوار هستیم.
   البته اگر امثال شما با آن تنگ نظری که ریشه در تفکرات جریان اصول گرایی یا به عبارتی همان جریانی که معجزه هزاره سوم با این همه فساد مالی و غارت بیت المال تنها گوشه ای از خسارات ناشی از آن بوده است دست از ناامید کردن مردم بردارید.

 2. ناشناس گفت:

  0

  0

  بسیار خوب گفتید دست مریزاد

 3. رضا گفت:

  0

  0

  ﻣﻦ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ
  ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺭﻭ ندﯾﺪﻥ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﻮﻝ
  ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ چهﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﺐ
  ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻦ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
  ﮐﺮﺩﻥ

 4. ناشناس گفت:

  0

  0

  من ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ
  ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﻗﺪﺍﺳتش رﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩه ﻭ ﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﻻﯾﻞ
  ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺭه ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ زﻧﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﺑﺎ
  شرف ﺭﻭ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻪ

 5. ناشناس گفت:

  0

  0

  به نظر من نباید نقد از یک قشر باعث اعتراض اون قشر بشه

 6. گفت:

  0

  0

  باز شروع شد چرتیات خانم حامدپور!

  • ناشناس گفت:

   0

   0

   جالبه به دیگران احترام نمی گذارید اما دوست دارید دیگران بهتون احترام بگذارن

 7. ناشناس گفت:

  0

  0

  ﻓﻀﻮﻝ ﻣﺤﻠﻪ
  ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺎﺫﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
  ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ! ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ
  ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
  ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ! ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮔﻮﯾﯽ
  ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭﺍﻥ
  ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ! “ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ” ، […]،
  […]، ﺍﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺕ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ! ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ
  ﺣﺠﺮﻩ ﯼ ﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﮐﺎﺳﻪ ﻭ ﮐﻮﺯﻩ ﺭﺍ ! ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ
  ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺨﺮ ﻓﺮﻭﺷﯽ . ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
  ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﺪ … ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ !
  ﭼﻪ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ۸ ﺗﺎ ۱۰ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ؟ ﺁﯾﺎ
  ﺣﺮﺹ ﻭ ﻃﻤﻊ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﻤﻞ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺍﺳﻢ
  ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽ
  ﮐﻨﺪ ! ﺗﻬﻮﻉ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ! ﺩﺭ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯽ
  ﺗﺎﻥ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ
  ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺟﻨﻪ ﻗﻮﻝ
  ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟ ﭘﺲ ﺍﺳﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ
  ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان