میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در13 آوریل 2015 ساعت 6:49 ب.ظ سرویس:مطلب شما 17 دیدگاه 2,571 بازدید

آيا ما ايراني ها نژادپرستيم؟

آيا ما ايراني ها نژادپرستيم؟

ناهيد حامدپور: ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺭﮐﯿﮏ ﻭ ﺷﺮﻡ ﺁﻭﺭ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ. ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﻓﺮﻭﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ حاكميت نيز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﯿﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ۱۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ -ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺳﺪ. ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ ﻭ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻓﺎﺭﺱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﮐﻢ ﺍﺩﻋﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻔﺴﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﻏﺒﺎﺭﺁﻟﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﻣﻠﺘﯽ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺪ ﻭ ﺑﯿﺮﺍﻩ ﻧﮕﻔﺖ.
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺠﻤﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻭﺧﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ!


17 نظر

 1. آهو دشتی گفت:

  0

  0

  بله متاسفانه درست است.
  در همین قضیه تعرض دو مامور سعودی به دو نوجوان ایرانی اگر دقت کنیم عرب بودن عوامل این حرکت منزجر کننده هم تاثیر داشته است.
  فراموش کرده ایم در همین مملکت خودمان به کررات این گونه اعمال کثیف از سوی برخی سر زده است.همین قضیه تعرض ناظم مدرسه ای در تهران به دانش آموزان یا قضیه ارتباط استاد دانشگاه زنجان با دختر دانشجو و ده ها مورد دیگر
  چرا در مورد این ها این همه موضع گیری نشد !؟

 2. ناشناس گفت:

  0

  0

  آفرین بر آزادگی شما مردم نباید خود را بازیچه ی دست سیاستمداران بکنند ولی یکی از دلایل مهم تمایل جوانان به ملی گرایی افراطی حمله ی مذهبی های متعصب به هویت ملی مردم است انگار ایرانی بودن جرم است وما باید فقط مسلمان باشیم

 3. سعید گفت:

  0

  0

  ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﯿﻊ؛ ﺑﻠﯽ
  ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﺭیسیسم؛ ﺧﯿﺮ
  ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
  ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ

 4. محمد گفت:

  0

  0

  ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ […] : ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﮏ
  ﻣﺸﺖ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭﺧﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ !

  • ناشناس گفت:

   0

   0

   چرا اسم شهر مورد نظر رو حذف کردین؟؟ این خبر رو همه سایت ها و خبرگزاری ها گذاشتن.
   ————–
   مديريت: لطفا لينك خبر مورد اشاره از يك خبرگزاري معتبر را ارسال فرماييد تا نظر شما بطور كامل تاييد شود.

 5. ناشناس گفت:

  0

  0

  درو بر شما خانم حامدپور. از این دبدگاه متعالی و زیبا لذت بردم.

 6. زهرا گفت:

  0

  0

  من اﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﻠﺦ
  ﺧﻮﺍﺭ ﺑﻨﺎﻣﻢ ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﻡ. ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ
  ﺑﻮﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﺧﻮﺏ ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﯾﻦ
  ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻦ ﻧﺸﺪﻥ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ، ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ
  ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ . ﻫﻤﯿﻦ . ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪﻥ ﺧﻄﺮ
  ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ

 7. ناشناس گفت:

  0

  0

  ﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻫﺎ
  ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ؟؟ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ
  ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺍﺻﻠﺤﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﻔﺘﻪ
  ﺩﺳﺘﻪ ﻭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﻭ ﺳﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ
  ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﺁﺩﻡ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻧﻴﺎ
  ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ. ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ
  ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻱ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﻦ . خانمﺍﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ
  ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ

 8. اهورا گفت:

  0

  0

  ما نژاد پرست نیستیم. هر محرکی واکنشی دارد. به خاکمان تجاوز کردند ملی گرایی و اتحاد مان را نشان شان دادیم. به مذهب مان تاختند، کتاب نوشتیم. تحریم مان کردند، شکوفا شدیم.(البته بحث زیاد داره، قبول دارم) و در این مسئله ی آخر هم با احساسات نژادی ما بازی کردند و خشم ما و تصمیم درست رییس جمهور روا بود.بله ما ایرانی هستیم.
  هر آدم عاقلی می داند که طرف خشم ما ایرانی ها عرب های آفریقا یا عرب های عزیز هم وطن مان نیست. خشم ما متوجه طبقه ی خاصی از اعراب عربستان سعودی است و بس. نکته ی دوم این که هر کسی خشم خود را به طریقی ابراز می کند! و این جاست که عوامل زیادی در نحوه ی ابراز خشم دخالت دارد. عوامل خانوادگی و مدنی، تحصیلات و سواد و بستر ابراز خشم و شخصیت فرد و سبک تفکر او در روش ابراز خشم وی تاثیر می گذارد.وقت پرداختن به جزییات نیست. اما در روان شناسی داریم که ابراز خشم آری ولی پرخاشگری نه! روزانه با رویدادهایی رو به رو می شویم که ما را خشمگین می کند و ما باید خشم خود را با یک روش درست ابراز کنیم. (ممکن است کسی نوبت شما را در صف بخواهد بگیرد شما می توانید با یک روش درست خشم خود را ابراز کنید به طور مثال بگویید این جا جای من است و همه باید در صف بایستند اما حق پرخاشگری و توهین و زدن او را ندارید). درست است شماری از ما ایرانی ها به جای ابراز خشم، پرخاشگری کردیم. این یک ضعف است. خانواده و مدارس ما در محیط خود این گونه مهارت های کنترل عواطف را آموزش نمی دهند و پیامد آن در صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی که آزادی بیشتری دارند نمود پیدا می کند.
  ما به نژاد و پیشینه مان افتخار می کنیم ولی نژادپرست نیستیم. البته درصدی نژادپرست افراطی در هر قومیتی وجود دارد. خود اعراب هم گاهی از این شیطنت های ضد ایرانی انجام می دهند. نکته ی قابل توجه نوشته ی شما خود انتقادی است که قابل تقدیر است و هم چنین شما هم یک ایرانی هستید خانم حامدپور که احتمالا نژادپرست نیستید!

 9. ناشناس گفت:

  0

  0

  ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﯼ ﺍﻥ ﺍﯼ ‏( DNA ‏) ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ
  ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﮋﺍﺩ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
  ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ، ﻧﻪ ﻧﮋﺍﺩ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ
  ﺩﺍﺷﺘﻦ . ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﺮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ
  ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮﺩ. ﺑﺨﺸﯽ
  ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻋﺮﺏﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﯾﻨﯽ
  ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﻋﺮﺏﺯﺑﺎﻥ، ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻭ
  ﯾﻬﻮﺩﯼ ﯾﺎ ﭘﯿﺮﻭ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ
  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻧﯿﺰ ﺯﺍﺩﻩﯼ
  ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻥﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﯿﺎﻥﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
  ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻋﺮﺏﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭﺍﻗﻌﻪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ.
  ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﯾﮏﯾﮏ ﻋﺮﺏﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ
  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﯾﮏﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺌﻮﻝﺍﻧﺪ . ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ
  ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﻏﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻥ، ﻋﺮﺏﻫﺎ،
  ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ، ﻣﻐﻮﻝﻫﺎ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
  ﺧﻮﻥﻫﺎ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺟﺎﻥﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﻋﺮﺏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ
  ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ
  ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻋﺮﺏ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ
  ﻋﺮﺏﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻪ
  ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺧﻠﯿﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﺩﺑﯿﺮﯼ
  ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦﻫﺎﯼ
  ﻓﺎﺭﺱﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ

 10. ناشناس گفت:

  0

  0

  ﻋﺮﺏ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ … ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ
  ﺭﻧﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ … ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ
  ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻧﻪ ﻣﻠﯿﺘﺶ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ
  ﺩﻭﻧﻢ ﻣﻠﯿﺖ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﺰ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﺜﻼ
  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻭ .. ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻘﺼﯿﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻠﯿﺖ
  ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮﺩﻧﻪ ﺧﺎﻃﯽ ﻫﺴﺖ … ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
  ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎ ﺷﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺴﻮﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﻪ ﻧﻪ ﻧﮋﺍﺩ
  ﮊﺭﻣﻨﺶ …. ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ
  ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺍﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ
  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﺶ ﺭﻭ ﺩﻭﺵ
  ﺍﯾﻦ … ﻣﻬﺎ ﺳﺖ

 11. حسین گفت:

  0

  0

  ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻪ
  ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺟﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺏ ﻫﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ
  ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ
  ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻣﯽ
  ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﮋﺍﺩﯼ، ﻣﺸﺨﺼﺎ
  ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﻬﻢ
  ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺩﺭﮎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ
  ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻋﺮﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ
  ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
  ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ
  ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺭﺍ -ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
  ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ- ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟ ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ
  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻻﻃﺎﺋﻼﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ
  ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺁﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ
  ﻋﺮﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ – ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ – ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺧﻮﺭ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺁﻥ
  ﻫﻤﻮﻃﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﻼﮐﺎﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ
  ﻣﻠﺦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ
  ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﯼ
  ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻋﻘﺪﻩ
  ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ
  ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﻭ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻌﻮﺩﯼ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ
  ﮐﻨﺪ؟

 12. ناشناس گفت:

  0

  0

  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﮐﺮﻡ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ
  ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻼﮎ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ است

 13. ناشناس گفت:

  0

  0

  اشتباه نویسنده محترم این است که سیاست های اتفاقا نزاد پرستانه و به قول خودشان ضد مجوس آل سعود را با مسئله نزاد عرب اشتباه گرفته اند. این حرکت زشت و بی سابقه باعث نفرت و بیزاری همه مسلمانان جهان و حتی غیر مسلمان گردیده چون جزئی از یک نقشه راه است و با برنامه ریزی قبلی بوده و حتما نباید در قبال آن بی تفاوت بود بسیاری از اعراب شمال آفریقا-آسیای مرکزی-شرق آسیا و…….نیز بر علیه آن موضع گرفته اند ما که قربانی اصلی بوده ایم باید ژست های روشنفکرانه بگیریم؟کمی خودتان را به جای خانواده قربانیان حادثه بگذارید لطفا.

  • آهو دشتی گفت:

   0

   0

   اشتباه شما هم این است که سیاست های نژادپرستانه آل سعود را توجیهی برای رفتارهای نژاد پرستامه اخیر برخی از هم وطنان خودمان می دانید.
   نژاد پرستی در هر کجا بر علیه هر کس کاری بد و غیر اخلاقی است.

 14. حقیقت گفت:

  0

  0

  موضوع محکوم کردن نزادها نیست بلکه دفاع از ارز شهای انسانی است. همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همه چیز خود را مدیون اهالی جنوب ایران و لارستانی های خودمان هستند امروز چه وضعی دارند؟ از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند و در مقابل اتباع هندو بنگلادش و مصر و فیلیپین و افغانستان و سایر تازه از راه رسیده ها دارند به سرعت جایگزین آنان می شوند.

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان