میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در26 ژوئن 2015 ساعت 12:27 ق.ظ سرویس:مطلب شما 33 دیدگاه 3,573 بازدید

احمدی نژاد را جدی بگیریم!

20150418234837-1احمدی نژاد را جدی بگیریم!

«ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﮐﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻭ ﻧﺠﻒ ﻭ ﻣﺸﻬﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﻧﮕﻔﺘﻪﺍﻡ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪﺍﻡ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼﺍﺵ ﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺴﺶ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﺍﺳت.»
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﻟﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺪﺍﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ؟ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺁﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ سابق ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ؟ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﺯﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ، ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻢ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﻫﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﺍﻭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺯﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍﯾﺞ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺷﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻀﺎﺩ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻓﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﺎﻥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎﯼ ﻧﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻗﺸﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﮐﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻟﯿﺒﺮﺍﻝ ﻭ ﭼﭗ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﺪﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺟﺬﺏ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ، ﻫﻢ ﻧﺎﺳﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺘﯿﺰﻩ ﺟﻮﯼ ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﻫﻢ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺟﻮﺍﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻬﺮ، ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ كند.

*اين يادداشت بدون نام نويسنده براي آفتاب ارسال شده است.


33 نظر

 1. ناشناس گفت:

  0

  0

  اگر احمدي نژاد هم نباشد خطر بسيار بزرگ احمدي نژاديسم همچنان كشور را تهديد مي كند.

 2. م.م گفت:

  0

  0

  خداوند كابوس احمدي نژاد را از سر ملت ما دور كند.

 3. ناشناس گفت:

  0

  0

  كابوس،احمدي نژادكي مي خوادتمام بشه؟؟؟
  تاكي بايد،سايه ي اين آدم برسرنوشت مردم نگون بخت ايران سنگيني كنه؟؟
  يكي نيست به ايشون بگه،شمابفرمايدكنج مسجدبشينيد،وبابت لطفهاي كه به مردم ساده دل ماكرديد،طلب مغفرت كنيد.

 4. یاسر گفت:

  0

  0

  خدا بهمون رحم کنه دوباره میریم در وضعیت جنگی

 5. ناشناس گفت:

  0

  0

  بخداوند واحد قسم که مرد عالم احمدی نژاد است.سلام ودرود خدا بر او باد

  • همشهری گفت:

   0

   0

   قسم نخور آدم […]
   شما اگه یه ذره علم داشتی این داشتی این چنین قسم نخوردی.
   دین که جای خود دارد.
   آخه احمدی نژاد هم […] که داری این چنین قسم میخوری!!!!؟
   حتما چیزی از احمدی نژاد بهت میماسیده. وگرنه کسی که این چنین در مورد امام زمان
   داره حرف میزنه نتیجش غیر از این نیست که ما ایرانیا رو مضحکه جهان بکنه

  • لاری گفت:

   0

   0

   قسم نخور آدم […]
   شماها که این چنین دارین قسم میخورین […] شدین. پناه میبرم به خدا از […]

 6. آهو دشتی گفت:

  0

  0

  عده هم هستند که به دنبال دستگیری عیسی مسیح هستند.
  من هم باهوش هستم و باید جدی گرفته بشم.
  وقتی میگفت آب را بریزید همان جایتان که میسوزد و یا وقتی که گفت چاوز دوباره رجعت میکند و هزاران حرف چرت و پرت دیگه هم جدی می گفت.به نظر من چیزی که خیلی جدی باید در نظر گرفت اینه که ای شخص یک […]

 7. سیاوش گفت:

  0

  0

  با سلام
  من نمیدونم متنی که نویسنده اون مشخص نیست چرا سایت آفتاب درج می کند ؟
  این همه اتهامات هم که به دکتر احمدی نژاد می زنید , می بایست پیش وجدان خود پاسخگو باشید .
  این مطالب دیگه اینقدر قدیمی شده است که احتمالا شما الآن شنیده اید !!!!!!!!!!
  بله , آنها دپارتمان شیعه شناسی دارند و برای این منظور مهمترین موضوع در خصوص شیعه , امام می باشد که به طور ویژه روی مباحث مزتبط با آن , ظهور و … کار می کنند .
  متاسفانه شما که اطلاعات چندانی ندارید بقیه را به سخره نگیرید !
  اگر یک جوالدوز به بقیه می زنید می بایست ۱۰ تا سوزن به خودتون بزنید , لطفا !

  • x گفت:

   0

   0

   انشاالله شما هم در زمان رجعت چاوز با احمدی نژاد در رکابش باشید !

  • سیاوش گفت:

   0

   0

   جناب x !
   بحث جدی و منطقی ست , وگرنه شعرگویی چون شما اصلا لیاقت پاسخ دادن هم ندارد .
   ما آرزو می کنیم در رکاب مولایمان امام زمان عج باشیم , ان شا الله خدا لیاقت را به ما بدهد و شما هم عاقبت بخیر شوی .
   اللهم عجل لولیک الفرج

  • ناشناس گفت:

   0

   0

   اگه احمدی نژاد و یارانش که اینجوری […] و بیت المال را جارو کردن از یاران امام زمان (عج) باشن من یکی ترجیح میدم […].اتفاقا با تشریف فرمایی امام عصر طبق وعده الهی بساط دروغگویان و مال مردم خوران و ریاکاران جمع خواهد شد و صد البته عوامل دولت اختلاس گر هم از همین قماش هستند.

 8. علی گفت:

  0

  0

  خدا شر همه ی آنانی که میخواهند به هر بهانه ای خود را در دل مردم جا دهند از سر اسلام و مسلمین کم کند.
  حالا فقط مونده بود که از امام زمان حرف بزنه تا ایرانیان و شیعه مسخره جهان بشه.
  آخه جهل تا حد؟؟؟؟

 9. ناشناس گفت:

  0

  0

  آۀفتاب غیرحرفه ای ترین و بی ادب ترین رسانه ای که تا الان دیدم
  الحق که شایسته اونی تا تو رتبه بندی سایت ها، با وبلاگ ها رقابت کنی
  کسی رسانه حساب نمیکنه اصلا

 10. ناشناس گفت:

  0

  0

  عمرو عاص در سریال امام علی ع میگفت ما تا وقتی جهل مردم را داریم از ذوالفقار علی ع نمیترسیم حق با نویسنده مطلبه تا وقتی افراد بی حبر در جامعه هستند باید از اینها ترسیدو جدیشون گرفت آخه عقل کل ها اگه اونا موفق بشن امام زمان رو بگیرن که همه ی وعده های خدا در قرآن غلط از آب در می آد !!!!! افلا تعقلون ؟

 11. ناشناس گفت:

  0

  0

  سیاوش که خیلی اطلاع داری و جدی هم هستی میشه اسم شهری که اون دپارتمان توشرو بگی یااسم اوم دپارتمان رو ذکر کنی ؟

 12. فاطمه گفت:

  0

  0

  واقعا جای تاسف داره با این تفکرات احمدی نژادیسم.
  به حال شیعه باید گریست.
  اینا دارن شیعه رو به کجا میبرن؟
  داداش ۱۰ ساله من این متن رو خوند
  از خنده روده بر شده بود. میگفت مگه میشه امام زمان را دستگیر کرد؟؟؟
  خدا از سر تقصیرات اونایی نگذره که دارن نسل جوون را از اسلام دور میکنند.

 13. امید نیک پور گفت:

  0

  0

  ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
  ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ
  ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﺴﺘﮕﯽ
  ﺑﻪ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺪﻑ
  ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺵ
  ﺷﻔﺎﻫﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ
  ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
  ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ
  ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻣﯽ
  ﺷﻮﺩ. ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ
  ﻧﯿﺴﺖ . ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺩﮐﺘﺮ
  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ
  ﺍﯾﺪﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

 14. ناهید گفت:

  0

  0

  ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﺭﺍ
  ﺩﺭ ﯾﮏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﮑﺮﯼ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ
  ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ ﭘﺎﯼ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ …! ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ
  ﻋﻮﺍﻡ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ،ﻫﻢ ﻋﻮﺍﻡ ﻓﺮﯾﺐ ! ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻢ
  ﺳﻮﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ
  ﯼ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﻧﺨﺒﻪ ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ … ﺍﺩّﻋﺎﯼ “ﻣﺮﺩﻣﯽ ”
  ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺮﺩﻡ؟ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ،
  ﺑﺪﻭﯼ،ﺭﻭﺯﻣﺮّﻩ ﻭ ﻋُﺮﻓﯽ- ﻋﺎﺩﺗﯽ- ﻋﺎﻁﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ …!
  ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻋﻮﺍﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ
  ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﺍﻧﺪ

 15. سهیل گفت:

  0

  0

  ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻔﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﯾﻦ . ﺧﻮﺏ
  ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺩﯾﮕﻪ
  ﻣﮕﻪ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ
  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﯾﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ
  ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻦ.
  ﺧﻮﺏ ﺍﻭﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
  ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺯﺩ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩ
  ﺩﯾﮕﻪ. ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ
  ﺭﻭ ﺑﮑﻨﻦ.
  ﻭﺍﻻ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻮﻫﺎﺷﻮﻥ

  • لاری گفت:

   0

   0

   پناه میبرم به خدا از شر کسانی که این چنین افکار مخربی دارند. خدا به جوانان ما رحم کند

 16. ناشناس گفت:

  0

  0

  کاش اگه احمدی نژاد را جدی می گرفتیم! … حداقل بعد از بعد گند اختلاص های سنگین رفقاش در نمی اومد!!!

 17. ناشناس گفت:

  0

  0

  کاش احمدی نژاد را جدی می گرفتیم! … حداقل بعد از بعد گند اختلاص های سنگین رفقاش در نمی اومد!!!
  ایشون نگران مردم ایران بودن بیت المال چپاول شد حالا که نگران امام زمان هستند خدا به دینمون رحم کنه …

 18. لاری گفت:

  0

  0

  آقای ناشناسی که میفرمایی ۱۰ ساله هایی مثل شما باید بخندند…
  اولا معلومه ذره ای در دین و علم بصیرت نداری وگرنه این چنین جواب وقیحانه نمیدادی.
  دوما انگار نمیدونی که این احمدی نژاد با این حرفای مسخرش باعث شده که ایران مضحکه جهان بشه.
  سوما خدا به داد شیعیان برسه با این افکار جاهلیتی که شما دارین. به خداوند بزرگ پناه میبرم از شر همه کسانی که میخوان در دین اخلال ایجاد کنند.

 19. علی گفت:

  0

  0

  سلام جناب ناشناس که به مردم میگین ۱۰ ساله.
  آخه آدم دانا
  امامان ما که شهیدشون میکردن مگه در عصر غیبت بودند؟
  مگه مثل امام زمان, به عنوان آخرین منجی بودند؟
  آخه اگه امام زمان نعوذبالله دستگیر بشه که همه دین و مذهب و قرآن و اسلام زیر سوال میره.
  برید یه کم تعقل بکنید در دین.
  به قول قرآن: افلا تعقلون؟؟

 20. حسین گفت:

  0

  0

  آقای ناشناسی که به مردم میگی ۱۰ ساله.
  شما مصداق این سخن خداوند هستی:
  «صم بکم عمی فهم لایعقلون»
  پس بهتره سکوت کنی تا حرف بیجا بزنی.
  به قول سعدی: زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم/ به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

 21. سعید گفت:

  0

  0

  ﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﻮﻥ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻥ
  ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺮﺁﺑﻲ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺯﺩﻳﺪه ﺷﺪﻥ
  ﺩﻛﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺑﺘﺎ، ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ
  طرﺡ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻭﺳﻂ ﻫﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻳﻪ ﺩﻭﺭﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻮ
  ﻻﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ! ﺩﺭﺁﺭﻥ، ﺩﺍﺷﺖ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎﮔﺮﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺪ ” ﻛﺪ
  ﺩﺍﻭﻳﻨﭽﻲ ” ، ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﮔﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﭘﺸﻦ ﺍﺵ، ﻛﺮ ﻭ ﻛﺮ
  ﺭﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻴﻢ

 22. ناشناس گفت:

  0

  0

  مردم چقدر راحت گناه همدیگه رو میشورن
  دکتر عباسی:این مردم تا چهار سال دیگه میفهمن احمدی نژاد کی بود و چی کرد
  حالا هی مسخره کنید
  دولت تضویر و تحقیر که داره گند بالا میاره.دیگه چیزی از ایران توی وجهی بین المللیش نمونده.
  فقط دکتر محنود احمدی نژاد البته فقط شش سال اولش

  • x گفت:

   0

   0

   فرض کنیم به گفته شما دولت تحقیر و تضویر داره گند بالا میاره. آیا این سرپوشی بر اقدامات مخرب و سراسر از فساد مالی دولت احمدی نژاد خواهد بود ؟

 23. ناشناس گفت:

  0

  0

  ‘هر که بگین اختیار دارین ولی تنها مردی که حال مردم فقیر را درک میکرد احمدی نژاد بود

 24. ناشناس گفت:

  0

  0

  ‘هر که بگین اختیار دارین ولی تنها مردی که حال مردم فقیر را درک میکرد احمدی نژاد بود و همیشه بفکر آنها بود .آبروی مردم در صف نان ۳۵ساله خرید فقیران بودون سرپناه خونه دار کرد

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان