موضوعات : اجتماعی

گذشته، چراغ راه آينده

در باب تاريخ ايراهستان و لارستان، مطالعات و كتب قابل توجهي در دست است و با تعدادي كمتر در حوزه ادبيات و فرهنگ. اما آنچه در سير تحولات و بررسي چگونگي سير نزولي اين سرزمين ناديده گرفته شده است «تاريخ اجتماعي» است كه شايد گره گشاي بسياري از عقب ماندگي هاي سده اخير باشد.

در اولين فرصت به لارستان سفر خواهم كرد

دكتر سيد محمد احمدي؛ استاندار فارس در روزهاي اول شروع به كار خود در سفري كه به زادگاه خود يعني منطقه فال و اسير گله دار داشت پاسخگوي پرسش هاس «صحبت نو» شد.

در مديريت شهري، رضايت و مصلحت شهروندان به يك اندازه مهم است!

«محمدامين گرامي» دانش آموخته رشته شهرسازي در مقطع كارشناسي و طراحي و برنامه ريزي شهري در مقطع كارشناسي ارشد است…

طراحی و توسعه توسط رضوان