موضوعات : نشریه بشارت نو

besharatenow14-614x437

دانلود شماره ۱۵ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۱۵ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» پانزدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۱۱۲۸ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

besharatenow-13-JELD-614x440

دانلود شماره ۱۳ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۱۳ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» سيزدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۹۷ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

besharatenow12-jeld

دانلود شماره دوازدهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره دوازدهم نشريه «بشارت نو» دوازدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۸۴ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

besharatenow11-jeld-614x443

دانلود شماره يازدهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره يازدهم نشريه «بشارت نو» يازدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۴۴۹ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

besharat-now10 (1)

دانلود شماره دهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره دهم نشريه «بشارت نو» دهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۳۰ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

besharat-9

دانلود شماره نهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره نهم نشريه «بشارت نو» نهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۸۹۹ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

besharatenow-81

دانلود شماره ۸ ويژه فارس روزنامه بشارت نو

دانلود شماره ۸ ويژه فارس روزنامه «بشارت نو» هشتمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۷۳ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.  

besharat7-jeld

دانلود شماره ۷ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۷ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» هفتمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۴۱ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.  

besharat-6 (1)

دانلود شماره ۶ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۶ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» ششمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۲۷ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.    

besharat-NO-8131

دانلود شماره ۵ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۵ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» پنجمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۱۳ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان