برچسب گذاشته شده با : "آموزه هاي بودا"

بررسي برخي اشتراكات «اسلام» و آموزه هاي «بودا»

بررسي برخي اشتراكات «اسلام» و آموزه هاي «بودا» اسدالله زهره وند: قرآن کریم تنها از پیامبران و معصومان به نیکی یاد  نکرده است بلکه از انسانهای کاملا معمولی نیز که با رفتار و گفتار و اندیشه ی نیک خود بر زندگی بشر تاثیر نهاده اند و آموزگا رانسان ها بوده…

طراحی و توسعه توسط رضوان