برچسب گذاشته شده با : "خبرگزاري فارس در لامرد"

وقتي «خبرگزاري فارس» در اختيار منافع قومي قرار مي گيرد

اين خبرگزاري به تازگي در گزارشي با تيتر «يك سالن ورزشي براي ۵ روستاي الحاق يافته به استان فارس» تلاش كرده تا در قالب گفت و گو با رئيس شوراي روستاي اكبري در استان هرمزگان بار ديگر خبر دردسرساز الحاق بخش هايي از هرمزگان به لامرد را زنده و قطعي شدن آن را به ذهن مخاطبان خود القا كند.

طراحی و توسعه توسط رضوان