برچسب گذاشته شده با : "دكتر حسين رادمرد"

تقویت فرهنگ رانت خواری؛ میراث ۸ سال گذشته است

به اعتقاد من بیش از همه، این فرهنگ رانتخواری است که در این هشت سال تقویت شده است و از بین رفتن آن نیاز به زمان درازی دارد.

طراحی و توسعه توسط رضوان