برچسب گذاشته شده با : "دكتر محمد ابراهيم انصاري لاري"

برگردان فارسيِ نگرش حاكم «دبي» به كوشش «ابراهيم انصاري لاري»

حاكم دبي: بسيار خوشحالم كه امروز اين كتاب به ابتكار و همت آقايان دكتر محمدابراهيم انصاري لاري و دكتر فرهاد فرجام به زبان شيواي فارسي ترجمه شده است تا ايرانيان اين ملت بزرگ و بافرهنگ، اين همسايگان قديمي و ديرآشنا و نيز همه فارسي زبانان –مردم تاجيكستان و افغانستان- بتوانند آن را بخوانند و بهره ببرند.

طراحی و توسعه توسط رضوان