برچسب گذاشته شده با : "سخنراني موسوي لاري در لار"

موسوي لاري: آيا القابي كه به بزرگان دين نسبت مي دهيم نشانه «شخص پرستي» ماست؟!

امشب می خواهیم ببینیم که آیا این سفارشها و پذیرش آنها توسط ما به نوعي «شخص پرستي» محسوب مي شود؟

طراحی و توسعه توسط رضوان