برچسب گذاشته شده با : "قيام طوايف لر و نفر لارستان"

فتواي امام خميني و قيام عشاير لارستان

از حوادث مهم دوران اولیه نهضت امام خمینی، قیام طوایف لر و نفر از عشایر منطقه لارستان می‌باشد که در طول سال ۱۳۴۲ به یکی از معضلات حکومت پهلوی تبدیل گردید. این حرکت اعتراضی مسلحانه در پیوند با قیام امام خمینی قرار گرفت و فتوای تحریم تقیه ایشان نقش مهمی در شعله‌ور شدن این قیام داشت. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری قیام و نقش روحانیت منطقه و چگونگی خاتمه این رویداد مورد توجه این مقاله می‌باشد.

طراحی و توسعه توسط رضوان