برچسب گذاشته شده با : "محمد مهدي امامي"

هنرِ ماندگار: جنگ دیرینه حافظ با ستمگران و سالوسان

دوره دوم حیات حافظ از تسلط امیر مبارزالدین بر شیراز و فرار و مرگ ابواسحق تا کوری و مرگ مبارزالدین مظفری است. مبارزالدین، دائم الخمر دیروز و زاهد و محتسب امروز، شاهی ریاکار و دین فروش بود و تسلطش بر شیراز و شیرازیان نامبارک. او بساط زهدِ ریا گسترد و قرآن را دام تزویر کرد.

طراحی و توسعه توسط رضوان