برچسب گذاشته شده با : "مديريت فرهنگ و ارشاد فارس"

آيا استاندار فارس صداي هنرمندان اين استان را مي شنود؟!

همين امر باعث شده تا اكثر هنرمندان اين استان طي چند روز گذشته به روش هاي مختلف اعتراض خود را به استاندار اين استان مطرح كنند و اين شيوه انتخاب متولي استاني فرهنگ و هنر را متناقض با رويكرد دولت تدبير و اميد و در راستاي منافع قوميتي و زادگاه برخي اشخاص بدانند.

طراحی و توسعه توسط رضوان