برچسب گذاشته شده با : "مصاحبه با استاندار فارس"

عنوان «جنوب فارس» براي ادارات كل لارستان، كارشناسانه نبود

درخواست دومين مصاحبه «صحبت نو» با استاندار فارس را از همان روز اول سفر او به لارستان مطرح كرديم. درخواستي كه بي هيچ بهانه اي و سريعا پذيرفته شد اما زمان آن به دليل فشردگي زياد برنامه ها معين نگرديد. زمان گذشت و پس از برگزاري جلسه شوراي اداري و در لحظات پاياني حضورش در لار با ما روبرو شد.

طراحی و توسعه توسط رضوان