برچسب گذاشته شده با : "نامه هشدارآميز به شهرداري لار"

شهرداري و شوراي شهر لار از وقوع يك فاجعه جلوگيري كنند+ عكس

مطلب حاضر با امضاي «تعدادي از ساكنان اطراف رودخانه پارك حاشيه» براي اين سايت ارسال شده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان