برچسب گذاشته شده با : "نمايشگاه ما هيچ، ما نگاه"

جایی میان نگاه و تماشا

نگارنده به طور کلی دو انتقاد اساسی را به این نمایشگاه وارد می داند. یکی فقدان کیوریتوری (نمایشگاه گردانی) یعنی ضعف گزینش و چیدمان و دیگری تکنیک زدگی.

طراحی و توسعه توسط رضوان