برچسب گذاشته شده با : "چهل پسين"

«چهل پسيني» خاطرات مردم لارستان

«چهل پسيني» خاطرات مردم لارستان صمد كامجو: لارستان در ماه هاي تیر و مرداد هوايي بسیار گرم دارد. صبح که از خواب بلند شدیم بویی به مشام می رسید؛ از بباجی «مشهدی  مَش کریم»؛ سئوال کردیم این بوی چیست؟ می گوید بوی نم! هوا هم شرجی است به ابر های…

طراحی و توسعه توسط رضوان